O zadaniu


Projekt „Sieć Family Spot” został dofinansowany w ramach IV otwartego konkursu ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2023 w wysokości 2,12 mln zł. Umowa została zawarta 19 maja 2023 roku.

Informacja o projekcie:

Miejsce realizacji zadania
Projekt ogólnopolski

Grupa docelowa
Działalność Family Spotów (FS) jest kierowana do różnych grup docelowych zamieszkujących na terenie gminy, w której będzie działać każdy FS:

1. Rodzice z dziećmi
2. Rodzice z dziećmi do lat 3
3. Samotni rodzice
4. Małżeństwa
5. Dzieci i młodzież

Działania FS są dedykowane wszystkim członkom rodzin. Prowadzone działania będą miały charakter inkluzywny. W zależności od konkretnych zajęć zaplanowanych do przeprowadzenia w FS, zakładamy możliwość ograniczenia uczestnictwa z uwagi na charakter zajęć np. warsztaty motywacyjne dla młodzieży będą miały ograniczenie wiekowe. Jako pośrednich beneficjentów wskazujemy także lokalne grupy działania (grupy nieformalne), organizacje pozarządowe oraz instytucje, z którymi będziemy współpracować na rzecz lokalnych społeczności.

Cele projektu:
Celem projektu jest uruchomienie i prowadzenie pilotażu ogólnopolskiej sieci placówek - 24 miejsc rozwoju - dla wszystkich członków rodzin zamieszkujących na terenie 24 gmin w Polsce.

Cele szczegółowe:
1. Wzmocnienie kompetencji rodzicielskich (podnoszenie wiedzy, nabywanie umiejętności, zmiana postaw) wśród rodziców uczestniczących w zajęciach
2. Integracja lokalnej społeczności rodzin zamieszkujących na terenie gminy, w której prowadzony będzie FS
3. Promowanie wizerunku rodziny jako drogi do rozwoju osobistego i społecznego

Idea Family Spotów W 2022 roku Związek Dużych Rodzin Trzy Plus w wyniku analiz obejmujących oczekiwania i potrzeby zgłaszane przez rodziny a także funkcjonujące w różnych państwach europejskich rozwiązania (m. in. Francja, Niemcy, Czechy) stworzył koncepcję miejsc przyjaznych rodzinie Family Spot. Wśród zgłaszanych potrzeb widzimy m.in. konieczność wsparcia rodziców z dziećmi w sferze wychowania i możliwości rozwoju kompetencji rodzicielskich a także tworzenia oferty zajęć integrujących środowiska rodzin. W założeniach FS to miejsce otwarte dla mieszkańców gminy, dedykowane rodzinie. W FS będą prowadzone działania animujące i integrujące lokalną społeczność rodzin, będą prowadzone warsztaty rozwijające kompetencje rodzicielskie (połączone z animacją czasu dla dzieci), będą to miejsca, w których lokalne grupy inicjatywne (grupy nieformalne, stowarzyszenia) będą mogły skorzystać z infrastruktury i prowadzić zajęcia otwarte dla innych. W docelowym modelu działania FS to miejsce funkcjonujące 7 dni w tygodniu, które oprócz organizacji warsztatów kompetencyjnych oraz działań integracyjnych, mógłby również pełnić funkcję wsparcia rodziców w okazjonalnej opiece nad dziećmi, być miejscem poradnictwa prawnego, punktem informacyjnym dotyczącym narzędzi polityki rodzinnej (np. informacja o funkcjonowaniu placówek wychowania przedszkolnego) a także pełnić miejsce integrujące rodziców oraz lokalnych NGO.

W ramach projektu, chcemy przeprowadzić pilotaż tego działania, skupiając się na konkretnych aspektach możliwości funkcjonowania takich miejsc w Polsce:
-uruchomienie Family Spotów w różnych typach JST - chcemy zbadać i zweryfikować możliwości prowadzenia FS zarówno w dużych ośrodkach miejskich oraz w gminach wiejskich
-przygotowanie i weryfikacja oferty programowej FS w różnych typach społeczności obejmujących warsztaty podnoszenia kompetencji rodzicielskich oraz warsztaty integrujące i animacyjne
-weryfikacja możliwości nawiązywania trwałej współpracy pomiędzy różnymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy
-weryfikacja możliwości lokalowych będących w zasobach JST oraz potencjalnych partnerów lokalnych (NGO)

Rezultaty:
Uruchomienie 24 punktów Family Spot
Realizacja 672 wydarzeń dla min. 10080 uczestników

 

 

Aplikacja KDR

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter